Meld je nu gratis aan

Wij hopen dat wij je voldoende hebben geïnformeerd via onze website en danken je hartelijk voor je interesse! Mocht je nog vragen hebben, of wil je een afspraak maken? Neem dan gerust contact met ons op!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Openingstijden

 • Maandag
 • Dinsdag
 • Woensdag
 • Donderdag
 • Vrijdag
 • Zaterdag
 • Zondag
 • 09.00 - 19.00
 • 09.00 - 18.30
 • 09.00 - 18.30
 • 09.00 - 18.30
 • 09.00 - 18.30
 • 09.00 - 16.00
 • gesloten

CONTRACTVOORWAARDEN METEOOR

 

Punt 1a. Betaling van losse lessen dienen voor aanvang van de les te zijn voldaan. Wanneer u een overeenkomst heeft voor losse lessen, dient u bij uw eerste les een borgsom (t.w.v. 1 les) te voldoen. Een contract voor losse lessen is altijd onder voorbehoud van prijsstijgingen.
Punt 1b. Indien er een rijlespakket wordt afgesloten, dienen bij de totstandkoming van de overeenkomst, de termijndata voor de betaling te worden afgesproken. Zodra de eerste termijn is voldaan, kan de kandidaat met de lessen aanvangen.
In deze overeenkomst wordt gewerkt met maandelijkse betalingstermijnen, iedere maand dient er een betaling gedaan te worden, ongeacht het aantal gereden lessen. Wanneer er zich een betalingsachterstand voordoet, heeft de instructeur het recht om te beslissen de rijlessen (tijdelijk) te stoppen, totdat u bij bent met uw financiële verplichtingen. Bij het versturen van een aanmaning zijn wij genoodzaakt administratiekosten in rekening te brengen.
Punt 1c. Het minimale termijnbedrag staat gelijk aan het, op dat moment geldende, losse les tarief van 4x 90 minuten.
Punt 2. Uiterlijk 1 maand voor de praktijkexamendatum dient de kandidaat alle financiële verplichtingen te zijn nagekomen. Mochten er nog openstaande kosten zijn, dan behoudt Meteoor/ Komeet het recht het examen op te schorten. De reeds en extra gemaakte kosten komen voor rekening van de kandidaat.
Let op, wanneer het praktijkexamen wordt vervroegd zullen de betalingstermijnen hier dus ook op worden aangepast.
Punt 3a. De kandidaat dient binnen een maand na dagtekening van het contract te zijn aangevangen met de rijopleiding en dient bij de eerste les de overeenkomst getekend aan de instructeur te retourneren.
Punt 3b. Wanneer de kandidaat onder de 18 jaar is, dient de overeenkomst door een ouder of voogd te worden getekend. Kopie van een geldig legitimatiebewijs dient dan te worden bijgesloten.
Punt 3c. Voor het annuleren en/ of verplaatsen van een rijlesafspraak hanteert iedere instructeur zijn/ haar regels. Bespreek dit grondig met elkaar voor aanvang van de rijopleiding. Voor het bijhouden van de rijlessen maken wij gebruik van de PlanGo leerlingapp.
Punt 4a. Om het praktijkexamen te kunnen reserveren dient u de rijschool te machtigen via mijn.cbr.nl, met een DigiD-code en tevens dient u een gezondheidsverklaring in te vullen en te betalen via IDEAL
Punt 4b. Het proefexamen is een verplicht onderdeel van een Meteoor-rijlespakket en dient minstens 2 weken voor de examendatum te zijn gereden.
Het proefexamen is niet inwisselbaar voor een rijles. Wel kan deze, met bijbetaling, worden omgezet naar een tussentijdse toets bij het CBR.
Wanneer u geen gebruik heeft gemaakt van het proefexamen, heeft u geen recht op restitutie.
Punt 4c. Het, op tijd, inplannen van de rijlessen en het proefexamen valt mede onder de eigen verantwoording van de kandidaat.
Punt 4d. Voor het afleggen van zowel de tussentijdse toets als het praktijkexamen dient de kandidaat in het bezit te zijn van een geldig theoriecertificaat.
Voor het Avb-examen motor is geen theorie-examen nodig, mits kandidaat in het bezit is van een geldig autorijbewijs. Voor het Avd-examen motor is wel een geldig theoriecertificaat (motor) nodig.
VOOR IEDER PRAKTIJKEXAMEN DIENT DE KANDIDAAT EEN GELDIG, ORIGINEEL, ID MEE TE BRENGEN!
Punt 6a. De rijlespakketten worden verkocht in uren, maar meestal gepland in minuten. Een pakket van 15 uur, staat bijvoorbeeld gelijk aan 10 afspraken van 90 minuten.
Punt 6b. In het geval dat een rijles niet kan doorgaan door bijv. een ongeval, verkeersdrukte of extreme weersomstandigheden kan de kandidaat geen aanspraak maken op een extra/gratis les, uiteraard zal er ook geen les verloren gaan.
In geval van langdurige ziekte van de instructeur zal er worden getracht een vervangend instructeur te verzorgen.
Punt 6c. De rijschool is verplicht met deugdelijk materiaal te werken en te zorgen voor een geschikt voertuig tijdens het examen.
Indien de kandidaat onvoldoende heeft gelest of zich niet houdt aan gemaakte afspraken behoudt de instructeur zich het recht het examenvoertuig te weigeren. De kosten van het examen worden dan echter wel in rekening gebracht.
Punt 6d. Wanneer het praktijkexamen door het CBR wordt geannuleerd (i.v.m. bijv. slechte weersomstandigheden of een zieke examinator), behoud de instructeur zich het recht om u het voorrijden en/ of de examentijd opnieuw in rekening te brengen. Let op, dit kan dus ook pas bij aankomst op het CBR worden aangegeven.
Punt 7. Om de efficiëntie van onze opleidingen te waarborgen is het (tevens voor uw eigen doelstelling) noodzakelijk dat een eventuele “pauze” (bijv. i.v.m. het behalen van een theoriecertificaat) niet langer duurt dan twee maanden. (uitzonderingen daargelaten).
Punt 8a. Verkeersopleidingscentrum Meteoor/ Komeet stelt zich niet aansprakelijk voor termijnbetalingen (zonder kwitantie) die door de leerling direct aan de instructeur zijn voldaan.
Punt 8b. Verkeersopleidingscentrum Meteoor/ Komeet is niet aansprakelijk voor afspraken, die buiten het contract om, tussen de kandidaat en instructeur zijn gemaakt. Bij eventuele problemen of misverstanden zal VOC Meteoor een bemiddelende rol aannemen tussen kandidaat en instructeur, zodat er geprobeerd kan worden tot een passende oplossing te komen.
Punt 8c. Wanneer de samenwerking tussen een instructeur en VOC Meteoor beëindigd wordt blijft de kandidaat contractueel gebonden aan verkeersopleidingscentrum Meteoor/ Komeet.
Punt 9. Voor extra werkzaamheden, bijv. uitstellen/ ruilen van een examen brengt Meteoor/ Komeet administratiekosten in rekening.
Punt 10a. De kandidaat verklaart alle gegevens naar waarheid te hebben overlegd. Tevens is de kandidaat verplicht melding te maken van adreswijzigingen en /of nieuwe telefoonnummers, eventueel medicijngebruik, danwel alcohol- en/of drugsgebruik. Indien er een vermoeden bestaat dat u misbruik maakt van één van de bovengenoemde middelen, heeft de instructeur het recht om de gemaakte afspraak te annuleren. Wanneer blijkt dat medicijn en/of alcohol (drugs) gebruik is verzwegen zal dit contract zonder restitutie worden ontbonden. De hieruit voortvloeiende aanspraken (schades/bekeuringen) voor rekening van de kandidaat.
Punt 10b. Wanneer er u een rijverbod of een rijbevoegdheidontzegging is opgelegd dient u uw rij-instructeur daarvan op de hoogte te brengen. Wanneer wij er niet tijdig over zijn ingelicht zijn wij genoodzaakt dit contract zonder verdere restitutie te ontbinden.
Punt 11a. 24 uur na ondertekening van dit contract gaat deze van kracht. U kunt dus binnen 24 uur na dagtekening deze overeenkomst nog wijzigen en/of annuleren.
Punt 11b. Ontbinding van dit contract is alleen mogelijk bij, aantoonbare, grove nalatigheid van de rijschool, emigratie of op medische gronden. In de laatste 2 gevallen dienen er officiële documenten worden overlegd. Eventuele tegoeden worden alsdan onder aftrek van gemaakte kosten per bank of giro teruggestort. Een getekende overeenkomst kan zonder geldige reden (zie boven) alleen worden afgekocht. De afkoopsom bedraagt 15% van de hoofdsom. Wanneer u reeds bent aangevangen met uw opleiding, zullen bij de afkoopsom de gereden lessen worden gerekend tegen het losse les tarief. Deze regel geldt niet bij spoedopleidingen. Helaas zijn wij dan genoodzaakt om de totale kosten in rekening te brengen.
Punt 11c. Klachten nemen wij alleen schriftelijk in behandeling.
Punt 11d. Bij verhuizing kan het contract alleen worden ontbonden in overleg, afhankelijk van de afstand en of het voor de kandidaat dus mogelijk is om naar een station in Amsterdam te komen.
Punt 11e. Wanneer kandidaat de overeenkomst aan derde wil overdragen, zal Meteoor/ Komeet 5% van de hoofdsom + administratiekosten in rekening brengen. Alle reeds gebruikte faciliteiten zullen tegen het losse tarief worden verrekend.
Punt 12. Dit contract is voor de duur van één jaar, na dagtekening, geldig. Eventuele aanspraken voortvloeiende uit dit contract vervallen na deze termijn. Echter blijft de rijschool ook na dit jaar gerechtigd openstaande betalingen van de kandidaat te vorderen. Wanneer de kandidaat na één jaar toch nog aanspraak wil maken op eventuele tegoeden, dan is dit uitsluitend mogelijk wanneer het verschil van eventuele prijsstijgingen wordt voldaan.
Punt 13a. Zodra de kandidaat is geslaagd voor het motorrijbewijs, dan wel stopt met het volgen van rijlessen bij de rijschool, zal de borgsom na controle van alle financiële verplichtingen, uitsluitend tegen inlevering van dit contract worden teruggestort op rekeningnummer …
Het verzoek tot restitutie van de borgsom van de motorkandidaten dient binnen 6 maanden na beëindiging van de lessen te zijn ingediend. De kandidaat verliest zijn aanspraak op de borgsom, wanneer het verzoek om restitutie buiten deze termijn valt.
Punt 13b. Kandidaten van de MOTOR zijn zelf verantwoordelijk voor verkeersovertredingen en -boetes. Wanneer Meteoor een bekeuring mocht ontvangen, zal dit worden verrekend met de borg.